Liên hệ trực tiếp:

Trường Phổ thông DTBT THCS Hồng Tiến

Na Hiêng - Châu Hồng 0- Quỳ Hợp - Nghệ An
0918008874
nan-quyhop-phothongdtbtthcshongtien@edu.viettel.vn